کروناوائرس (کووډ۱۹ (رھنما ئي
پښتو/ Pashto
کووډ ۱۹ یوه نوي مرض رےچھ ستا دپړپوس او دسا پھ نالو باندے اثر کوې. او دا د یو وائرس دلاسھ کیږي چھ
کرونا وائرس ورتھ وئیلے کیږي.
کھ ستا :

• ډیره تبھ وي - او تھ خپل لاس پھ سینھ او ملا کیدے او ھغھ ګرم وي
• تھ پرلھ پسےټوخي کوے، تھ یومخیزے ټوخیږے, نو تھ پھ کور کښ دننھ وسھ
زه بھ کور کښ دننھ څ ومره وخت تیروم؟
کوم نفر چھ دا علامات لري، نو ھغھ دے کم از کم 7 ورځے پھ کور کښ دننھ تیرے کړي
کھ تھ بل نفر سره اوسیږےنو ددے مرض د ودرولو لھ پاره بھ ھغے بل نفر لھ 14 ورځے کور کښ دننھ
اوسیدل وي.
ھغھ نفر چا سره چھ تھ اوسیږے، 14 ورځے پس کھ ھغھ څ ھ علامات نھ لري نوھغھ خپل د معمول ژوند
تیرولے شي-
کھ چیرتھ د کور پھ چا نفر دا علامات ښکاره شول، نو ھغھ نفر بھ د علاماتو د ښکاره کیدو دورځ نھ 7
ورځے پھ کور دننھ تیرے کړي. ددے دا مطلب دے چھ کھ ھغھ نفر لھ 14 ورځے تیرول وي نو ھم تیرے
دےکي.
کھ تھ چیرتھ د 70 کالینھ یاد ډ ٻر عمرنفر سره اوسیږےاو ھغھ د ډیري مودي نھ مریض وي ، یا امیندوار ه
/حاملھ وي او یا کمزوري قوت مدافعت لري، کوشش وکړه چھ بل ځاے کښ ورتھ د وسیدو بند وکے.
اوکہ تا لھ وسیدل وي نوچھ څومره د یو بل نھ لرے کیدے شي نو لرے وسھ-

Translated by:

پھ کور کښ د اوسیدو مشوره

کار،سکول،جي پي سرجري،
فارمیسي یا شفاخانے تھ مھ زه ۔

بیل تشناب او ټائلټ استعمالوه،یا
داستعمال نھ پس صفائي کوه-

نورو نفرو سره قریبی تعلق مھ
لره-

کوم دارو او خوراک چھ تا لھ
درکړے شوے وي،ھغھ خوره-

کھ ممکنھ وي، بیل اوده کیږه- ملاقاتیانو سره ملاقات مھ کوه-

علاماټ لږولو لپاره پیراسیټامول اوبھ ډیرے څکھ ۔ لاس ھر وخت بیا بیا مینځھ-
خوره ۔

Translated by:
زه این ایچ ایس 111سره رابطھ کلھ کولے شم؟
• ھرکلھ چھ تھ دومره ناروغھ شې چھ تھ ھغھ څھ نھ شي کوے،څھ چھ تا عموما''کول- لکھ ټي وي کتل،
خپل فون استعمالول، لوستل یا دکټ نھ بھر وتل -
• ستا دا خیال چھ تھ د خپلےناروغتیا علاج پخپلھ نھ شي کولے-
• ستا حال نور ھم خراب شي-
• ستا ناروغتیا 7 ورځي پس ھم بھتر نھ وي
زه این ایچ ایس 111سره څنګھ رابطھ وک ړم؟
دا معلومولو لھ پاره چھ تا لھ وړاندے څھ کول دي، service coronavirus online 111 NHS استعمال کھ او کھ
تھ آن لائن سروس نھ شي استعمال کښ راوستلے، بیا 111 فون وکھ (دا مفت نمبر دے)

څھ بھ کیږي، کھ زه دخپل امیګریشن پھ باب کښ فکر کوم؟
د این ایچ ایس د کرونا ټول سروسز د ټولو دپاره مفت دی ۔ او ددے پھ یوکے کښ دچا امیگریشن سټیټس
سره کار نشتھ، دے کښ دکرونا وائریس ټیسټ او علاج شامل دے کھ نتیجھ منفي وي نو بیا ھم- این ایچ
ایس تھ تا کید شوے دے چھ د کرونا وائریس کووډ19 دټیسټ او علاج د پاره د امیگریشن سټیټس د چیک
ضرورت نشتھ-
زه د کرونا وائریس دخلاصیدو لھ پاره څ ھ کوے شم؟
• تھ ھمیش لاس بیا بیا پھ صابن او پھ اوبھ سره مینځھ-
• پھ کور کښ دننھ د پاتے کیدو پھ خبره بانے عمل کوه-

دا مشوره د این ایچ ایس د مشورے او د معلوماتو پھ بنیاد جوړه کړے شوےده-او دا د یوکے د
دھر اوسیدونکي د پاره ده- دا دچا د نیشنیلټي سره تعلق نھ لري - د نورو معلوماتو د پاره
• NHS Guidance: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

Version 2 ( 16.03.2020)