െകാേറാണ ൈവറസ് (Covid19) മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശം
മലയാളം / MALAYALAM

നിങ്ങള�െട ശ�ാസേകാശേത്തയും ശ�സനനാളേത്തയുംബാധിക്കാവുന്ന ഒരു പുതിയ
േരാഗമാണ്േകാവിഡ്-19. െകാേറാണൈവറസ്എന്നൈവറസ് മൂലമാണ്ഇത്
സംഭവിക്കുന്നത്.
നിങ്ങൾക്ക്:
• ഒരു ഉയർന്ന ശരീരതാപനില ഉെണ്ടങ്കിൽ – നിങ്ങള�െട െനഞ്ചിേലാ പുറേത്താ ചൂട്
അനുഭവെപ്പടുന്നുണ്ട്
• ഒരു പുതിയ തുടർച്ചയായ ചുമ ഉെണ്ടങ്കിൽ – നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ചുമച്ച് തുടങ്ങി
എന്നാണ്ഇത്അർത്ഥമാക്കുന്നത്
നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തെന്ന കഴിേയണ്ടതാണ്.

എ്രതനാൾ വീട്ടിൽ കഴിയണം?
• േരാഗലക്ഷണമുള്ളഏെതാരു വ�ക്തിയും കുറഞ്ഞ് 7 ദിവസെമങ്കിലും വീട്ടിൽ തെന്ന
കഴിയണം.
• നിങ്ങൾ മറ്റാള�കൾക്ക് ഒപ്പമാണ്താമസിക്കുന്നെതങ്കിൽ, വീടിന് പുറേത്തക്ക് േരാഗം
പകരാതിരിക്കാൻ, മറ്റ�ള്ളവർ കുറഞ്ഞത് 14 ദിവസം വീട്ടിൽ തെന്ന കഴിേയണ്ടതാണ്.
• നിങ്ങേളാെടാപ്പം കഴിയുന്ന േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല�ാത്തഏെതാരു വ�ക്തിക്കും 14
ദിവസങ്ങൾക്ക് േശഷംഅവരുെട പതിവ്്രപവർത്തനങ്ങളിേലക്ക് മടങ്ങാവുന്നതാണ്.
• പേക്ഷനിങ്ങള�െട വീട്ടിലുള്ളആെരങ്കിലും േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ
്രപകടിപ്പിക്കുകയാെണങ്കിൽ, അവർക്ക് േരാഗലക്ഷണംആരംഭിച്ച ദിവസം മുതൽ 7
ദിവസം വെരഅവർ വീട്ടിൽ തെന്ന കഴിേയണ്ടതാണ്. അവർ 14 ദിവസത്തിൽ
കൂടുതലായി വീട്ടിൽ തെന്ന കഴിയുകയാെണങ്കിൽ േപാലും ഇത്ബാധകമാണ്.
• 70 വയേസ്സാഅതിന് മുകളിേലാ ്രപായമുള്ളേതാ, ഒരു ദീർഘകാല േരാഗമുള്ളേതാ,
ഗർഭിണിയായേതാ, ഒരു ദുർബലമായ േരാഗ്രപതിേരാധ സംവിതാനമുള്ളേതാആയ
ആർെക്കങ്കിലും ഒപ്പമാണ്നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നെതങ്കിൽ, അവർക്ക് 14 ദിവസേത്തക്ക്
താമസിക്കാൻ മേറ്റെതങ്കിലുംസ്ഥലം കെണ്ടത്താൻ ്രശമിക്കുക.
• നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വീട്ടിൽ കഴിേയണ്ടതുെണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം പരമാവധി
അകലം പാലിക്കുക.

വീട്ടിൽ തെന്ന കഴിേയണ്ടതിെന കുറിച്ച�ള്ള ഉപേദശം

േജാലി, സ്കൂൾ, ജിപി
ശസ്്രത്രകിയകൾ, ഫാർമസി
അെല�ങ്കിൽആശുപ്രതി
എന്നിവിടങ്ങളിേലക്ക്
േപാകരുത്.

്രപേത�ക സൗകര�ങ്ങൾ
ഉപേയാഗിക്കുക,
അെല�ങ്കിൽ
ഉപേയാഗത്തിനിടയിൽ
വൃത്തിയാക്കുക

മറ്റ്ആള�കള�മായി
അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നത്
ഒഴിവാക്കുക

ഭക്ഷണവും മരുന്നുകള�ം
നിങ്ങളിേലക്ക്എത്തിക്കാൻ
സൗകര�ം ഒരുക്കുക

സന്ദർശകെര ഒഴിവാക്കുക സാധ�െമങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക്
ഉറങ്ങുക

നിങ്ങള�െടൈകകൾ
പതിവായി കഴുകുക

ധാരാളം െവള്ളം കുടിക്കുക നിങ്ങള�െട
േരാഗലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന്
ആശ�ാസം ലഭിക്കുന്നതിന്
പാരെസറ്റേമാൾ കഴിക്കുക

ഞാൻ എേപ്പാഴാണ് NHS 111-ൽ ബന്ധെപ്പേടണ്ടത്?
• ടിവി കാണുക, േഫാൺഉപേയാഗിക്കുക, വായിക്കുകഅെല�ങ്കിൽ കിടക്കയിൽ നിന്ന്
എഴുേന്നൽക്കുക േപാലുള്ളപതിവായി െചയ്യ�ന്ന ്രപവർത്തികൾ നിങ്ങൾക്ക്
െചയ്യാൻ കഴിയാത്ത്രതഅസുഖമുെണ്ടന്ന് നിങ്ങൾക്ക് േതാന്നുേമ്പാൾ
• നിങ്ങള�െട േരാഗലക്ഷണങ്ങെള വീട്ടിൽ വച്ച് േനരിടാൻ കഴിയിെല�ന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
േതാന്നുേമ്പാൾ
• നിങ്ങള�െടഅവസ്ഥവഷളാകുേമ്പാൾ
• 7 ദിവസത്തിന് േശഷവും നിങ്ങള�െട േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ െമച്ചെപ്പടുന്നിെല�ങ്കിൽ
ഞാൻ എങ്ങെനയാണ് NHS 111-ൽ ബന്ധെപ്പടുക?
എന്താണ്അടുത്തതായി െചേയ്യണ്ടെതന്ന്അറിയാൻ NHS 111 ഓൺൈലൻ െകാേറാണ
ൈവറസ് േസവനം നിങ്ങൾക്ക് ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക്ഓൺൈലൻ
േസവനങ്ങൾആക്സസ്െചയ്യാൻ കഴിയുന്നിെല�ങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് 111 എന്ന നമ്പറിൽ
വിളിക്കാവുന്നതാണ്(ഇത് വിളിക്കാനുള്ളഒരു സൗജന� നമ്പരാണ്). നിങ്ങള�െട
ഭാഷയിലുള്ളഒരു പരിഭാഷിെയ നിങ്ങൾക്ക് േതടാവുന്നതാണ്.

എന്െറ എമിേ്രഗഷൻ അവസ്ഥെയ കുറിച്ച് എനിക്ക് ആശങ്കയുെണ്ടങ്കിൽ എന്ത്
സംഭവിക്കും?
യുെകയിെലഎമിേ്രഗഷൻ നില പരിഗണിക്കാെത, െകാേറാണൈവറസിനായുള്ളഎല�ാ
NHS േസവനങ്ങള�ംഎല�ാവർക്കും സൗജന�മാണ്. െകാേറാണൈവറസ് പരിേശാധനാ
ഫലം െനഗറ്റീവ്ആെണങ്കിൽ േപാലും, പരിേശാധനയും ചികിത്സയും സൗജന�മാണ്.
COVID-19 പരിേശാധനയ്ക്ക് വിേധയമാകുന്നേതാ ചികിത്സസ�ീകരിച്ച്
െകാണ്ടിരിക്കുന്നേതാആയആള�കൾക്ക്എമിേ്രഗഷൻ പരിേശാധനകൾ ഒന്നും
ആവശ�മിെല�ന്ന് NHS ആശുപ്രതികേളാട് നിർേദ്ദശിച്ചിട്ട�ണ്ട്.
െകാേറാണ ൈവറസ് പടരുന്നത് തടയാൻ എനിക്ക് എന്ത് സംഭാവനയാണ്
നൽകാൻ കഴിയുക?
• േസാപ്പ�ം െവള്ളവും ഉപേയാഗിച്ച് ചുരുങ്ങിയത് 20 െസക്കന്റ് സമയെമങ്കിലും
നിങ്ങള�െടൈകകൾ പതിവായി കഴുകുന്നുെണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
• വീട്ടിൽ തെന്ന കഴിേയണ്ടതിെന കുറിച്ച�ള്ളഉപേദശം പാലിക്കുക
ഈഉപേദശം NHS ആേരാഗ� ഉപേദശെത്തയും വിവരങ്ങെളയും
ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ്, വരുന്ന രാജ�ം പരിഗണിക്കാെത UK-യിലുള്ളഎല�ാവർക്കും
ഈഉപേദശംബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
• NHS മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശം: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
പതിപ്പ് 2 [16.03.2020] / version 2 [16.03.2020]