راھنمای کرونا ویروس (Covid19(
فارسی /Farsi
19-COVID بیماری جدیدی است کھ ریھ ھا و مجاری تنفسی شما را مبتلا میکند. عامل این بیماری ویروسی بھ نام کرونا
ویروس است.
اگر دچار:
● تب ھستید – با دست زدن بھ سینھ یا کمر خود احساس داغی می کنید
● سرفھ بی سابقھ و مستمر ھستید – یعنی بھتازگی دچار سرفھ ھای مکرر شده اید
باید در منزل بمانید.
چھ مدت باید در منزل بمانم؟
افراد دارای این نشانھ ھا باید حداقل 7 روز در منزل بمانند.
اگر با دیگران زندگی می کنید، آنھا باید بھ مدت حداقل 14 روز در منزل بمانند تا از انتقال آلودگی بھ بیرون از منزل جلوگیری
شود.
پس از 14 روز، ھمخانھ ھای شما کھ نشانھ ھای پیش گفتھ را ندارند، میتوان بھ روال سابق زندگی خود بازگردند.
ولی اگر ھمخانھ ھای شما دچار این نشانھ ھا شوند، باید بھ مدت 7 روز از زمان شروع پیدایش نشانھ ھا در منزل بمانند؛ حتی اگر
کل مدت حضور آنھا از منزل از 14 روز بیشتر شود.
اگر با فرد حداقل 70 سالھ، دچار بیماری مزمن، باردار یا دچار ضعف سیستم ایمنی ھمخانھ ھستید، سعی کنید مکان دیگری
برای اقام ت 14 روزه آنھا بیابید.
اگر مجبور ھستید با ھم در یک خانھ بمانید، سعی کنید تا حد ممکن از یکدیگر فاصلھ بگیرید.

Translated by:

توصیھھایی برای ماندن در منزل

از رفتن بھ محل کار، مدرسھ، مطب
پزشک، داروخانھ یا بیمارستان
خودداری کنید

از دست شویی و حمام مستقل استفاده
کنید یا آنھا را بین نوبتھای استفاده
ضدعفونی کنید

از برقراری تماس نزدیک با دیگران
بپرھیزید

مواد غذایی یا دارو را دیگران برایتان

تھیھ کنند

در صورت امکان، تنھا بخواب ی د از پذیرش مھمان خودداری کنید

ً بشویید
برای تسکی ن دادن نشانھ ھا مسکن آب فراوان بنوشی د دستھایتان را مرتبا
مصرف کن ی د

Translated by:

در چھ صورتی باید با 111 NHS تماس بگیرم؟
● اگر احساس می کنید شدت بیماری شما چنان است کھ نمیتوانید کارھای معمولی مانند تماشای تلویزیون، استفاده
از تلفن، مطالعھ یا بیرون آمدن از بستر را انجام دھید
● اگر احساس می کنید نمیتوانید نشانھھای خود را در منزل درمان کنید
● اگر وضعیت جسمی شما بدتر شود
● اگر نشانھ ھای شما پس از 7 روز بھبود نیابد
چگونھ با 111 NHS تماس بگیرم؟
برای این کھ با اقدامات بعدی آشنا شوید، می توانید از سرویس آنلاین کرونا ویروس 111 NHS استفاده کنید. اگر بھ
خدمات آنلاین دسترسی ندارید، با 111) شماره رایگان) تماس بگیرید.
اگر نگران وضعیت مھاجرت خودم باشم، چھ باید بکنم؟
ھمھ خدمات NHS در زمینھ کرونا ویروس برای ھمھ، صرف نظر از وضعیت مھاجرت افراد در بریتانیا، رایگان است.
این شامل آزمایش و درمان کرونا ویروس، حتی برای نتیجھ آزمایش منفی، میشود. آزمایش یا درمان کرونا ویروس شما بھ
وزارت کشور اعلام نمیشود.
برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس چھ باید کرد؟

ً با آب و صابون، ھر بار بھ مدت حداقل 20 ثانیھ، بشویید

ً دست ھایتان را مرتبا
● حتما
● توصیھ ھای مربوط بھ ماندن در منزل را جدی بگیرید
این توصیھ ھا مبتنی بر توصیھھا و اطلاعات بھداشتی NHS است و شامل ھمھ ساکنان بریتانیا، صرف نظر از کشور خاستگاه،
میشود. برای کسب اطلاعات بیشتر:
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ :NHS راھنمای•
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses:WHO راھنمای•
https://www.bigleaffoundation.org.uk/covid-19-advice.html:Big Leaf منابع•
Version 2 [16.03.2020]