رھنمودھا در باره ویروس کرونا یا ( ۱۹ -COVID (
دری/ Dari

(۱۹ -COVID (یک مریضی جدید است کھ شش ھا و مجاری تنفسی انسان را مبتلا می کند. این
مریضی ناشی از ویروسی بھ نام کرونا است.
اگر بھ این علایم دچار شده اید باید حتمن در خانھ بمانید:
• تب شدید ـ اگر ھنگام دست زدن بھ قفسھ سینھ یا کمر تان احساس گرمی میکنید.
• سرفھ بیسابقھ و مکرر- اگر بھ تازگی دچار سرفھ دوامدار شده اید.

تا چھ مدت باید در خانھ ماند؟
• ھرکسی کھ علایم چون (سر درد، سرفھ خشک، تب شدید، تنگی نفس، لرزه شدید، خستگی و درد
عضلاتی) دارد باید حداقل بھ مدت ۷ روز در خانھ بماند.
• اگر با افراد دیگر در یک خانھ زند گی میکنید، آنھا نیز باید حداقل تا مدت ۱۴ روز در خانھ بمانند تا از
شیوع این مرض جلوگیری گردد.
• پس از ۱۴ روز، در صورتیکھ ھمخانھ ھای شما دیگرعلایمی کھ در بالا ذکر شد را نداشتھ باشند،
می توانند بھ شکل سابق بھ زندگی عادی خود بازگردند.
• اگر کسی در خانھ شما بھ علایم کھ در بالا ذکر شده دچار گردید، باید بھ مدت ۷ روز از شروع علایم در
خانھ بماند. حتی اگر تمام مدت ماندن شخص در خانھ از۱۴روز بیشتر شود.
• اگر با شخصی زندگی میکنید کھ سن اش حد اقل ۷۰ سال است یا بھ امراض حاد دچار است و یا با
کسانی زندگی میکنید کھ باردار ھستند و یا دچار ضعف سیستم ایمنی ھستند؛ تلاش کنید مکان دیگری را
برای آنھا پیدا کنید کھ در آنجا بتوانند برای ۱۴ روز زندگی کنند.
• اگر مجبور ھستید در خانھ یکجا با آنھا بمانید، تلاش کنید تا حد امکان از آنھا فاصلھ بگیرید

Translated by: Basir Ahang &

توصیھ ھا در مورد ماندن در خانھ

از رفتن بھ کار، مکتب، داکتر، دواخانھ و
یا شفاخانھ خود داری کنید

از وسایل جداگانھ استفاده کنید و یا آنھا را
ھر بار پس از استفاده پاک کنید

از برقراری تماس نزدیک با دیگران خود

داری کنید

تلاش کنید دوا و مواد غذایی مورد نیاز
تان را دیگران برای تان تھیھ کند

از پذیرفتن مھمان خود داری کنید اگر امکان دارد ھمیشھ تنھا بخوابید

برای تسکین دادن درد از دوھای مسکن دست ھای تان را مرتب ب شویید ت لاش کنید آب زیاد بنوشید

استفاده کنید

Translated by: Basir Ahang &

چھ وقت با شماره NHS۱۱۱ در تماس شوم؟
• اگر فکر میکنید بیش از حد بیمارید و حتی توان انجام کارھای معمولی چون دیدن تلویزیون، استفاده از مبایل،
مطالعھ و یا بلند شدن از رخت خواب را ندارید.
• اگر احساس میکنید کھ خود را در خانھ نمیتوانید درمان کنید.
• اگر وضعیت شما روز بھ روز در حال بدتر شدن است.
• اگر بعد از گذشتن ۷ روز ھمچنان احساس می کنید خوب نشده اید.

چگونھ می توانم بھ شماره NHS۱۱۱ تلفن کنم؟
در قدم اول شما می توانید از خدمات آنلاین مقابلھ با ویروس کرونا ۱۱۱ NHS استفاده کنید و از این طریق با
مراحل بعدی این خدمات آشنا شوید. اگر بھ انترنت و خدمات آنلاین دسترسی ندارید بھ شماره ۱۱۱ زنگ بزنید (
زنگ زدن بھ شماره ۱۱۱ رایگان است). شما ھمچنان میتوانید در تماس با شماره ۱۱۱ ترجمان درخواست کنید کھ
بھ زبان خود تان با شما صحبت کند.
اگر نگران وضعیت مھاجرت خود باشم پس از تماس با NHS چھ ُ اتفاقی رخ میدھد؟
تمام خدمات NHS برای تداوی مرض کرونا برای ھمھ بدون در نظرداشت وضعیت مھاجرت آنھا در انگلستان
رایگان است. این خدمات شامل معاینھ و تداوی مرض کرونا میباشد. حتی اگر نتیجھ معاینھ منفی باشد خدمات انجام
شده رایگان خواھد بود.
بھ تمام شفاخانھ ھای NHS توصیھ شده است کھ در مورد افرادی برای معاینھ و تداوی مرض کرونا مراجعھ میکنند،
نباید وضعیت مھاجرتی آنان را کنترول کنند.
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا چھ باید کرد؟
• روزانھ باید دست ھای خود را چندین مرتبھ و حداقل بھ مدت ۲۰ ثانیھ با آب و صابون بشویید.
• توصیھ ھای ماندن در خانھ را باید بھ صورت جدی عملی کنید.
این توصیھ ھا براساس معلومات صحی NHS تھیھ گردیده و دردسترس ھمھ افراد ساکن در انگ لستان، بدون درنظر داشت
ملیت شان قرار می گیرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر بھ این وب سایت ھا مراجعھ کنید:
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ :NHS راھنمای•
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses :WHO راھنمای•
Version 2 [16.03.2020]