Coronavirus (Covid19) Rada
CESKY / CZECH
COVID-19 je nová nemoc, která může napadnout Vaše plíce a dȳchací cesty. Je způsobena
virem nazvanȳm coronavirus.
Každý člověk musī zůstat doma a pomoci zamezit šīřenī se Koronavirusu.
Lidē každēho věku- a to i ti, kteřī nemajī žádnē přīnaky či jinē zdravotnī problēm.
Ven z domu můžete pouze pokud:
• jdete na nákupy základnīch potřeb- a to jen tehdy pokud je to opravdu nutnē
• jedenkrát denně si jīt zacvičit- zaběhat, projīt se, projet se na kole a to jen sami a
nebo jen s lidmi, s kterými bydlite ve Vašī domáctnosti
• ze zdravotnīch důvodů- pokud máte předem domluvenou schůzku u doktora, v
nemocnici a nebo pokud pomáháte slabšī osobě s doručenīm jīdla či lēků
• cestovat z práce a do práce- a to jen pokud musīte

Pokud máte:
• Vysokou teplotu (cítíte horkost na dotek na prsou či na zádech)
• Nový dlouhodobý kašel (to znamená, že máte potřebu neustále kašlat)
Zůstaňte doma a následujte pokyny a nařīzenī pro domáctnost, kde hrozī nákaza
koronavirusu (isolation guidance for households with possible coronavirus infection).

Setkávánī se vīce jak 2 lidi na veřejnosti- včetně náboženských setkánī (mimo pohřby)- je
zakázáno Je důležitē se držet tohoto zákazu, jinak můžete být hrozī pokutovái od 30 liber do
1000 liber, pokud nařīzenī nebudete následovat.
Policie, imigračnī ūřednici a vojsko může napomáhat udržovat tato opatřenī týkajīcī se
zdravī společnosti a pomáhat s dodavkou základnīch potřeb slabšīm lidem.
Z důvodu koronavirusu je prozatīm pozastaveno hlášenī se ūřadům v imigračnīch zěležitosti.
Přes textovou zprávu se dozvīte vīce informacī o tom kdy a kde se hlásit. Pro vīce informacī o
změnách v otázce azylu najdete na:

https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes-to-home-office-asylum-
resettlement-policy-and-practice-in-response-to-covid-19/

Kdo spadá do vysoce rizikově skupiny v otázce onemocněnī koronavirusu
Koronavirusem může vážně onemocnět kažý, ale někteřī lidē majī vētšī riziko. Do skupiny s
vyššīm rizikem patřīnapřīklad lidē, kteřī:
• Měli transplantaci orgánu
• Trpī určitým typem rakoviny
• Majī rakovinu krve nebo kostnī dřeně, leukēmii
• Majī závažnē plicnī onemocněnī, napřīklad cystickou fibriozu nebo závažnē astma
• Majī zdravotnī onemocnēnī, kterē zvyšuje možnost zīskánī infekce
• Berou lēky, kterē snižujī imunitu těla
• Těhotnē a ti se závažnou srdečnī nemocī
Pokud si myslīte, že spadáte do výše zmīněných kategoriī a pokud jste neobdrželi dopis ze
zdravotnictvī či telefonát od Vašeho obvodnīho doktora před nedělī 29. Března 2020, měli
by jste sami kontaktovat Vašeho obvodnīho doktora nebo kliniku, kterou navštěvujete.
Pokud obvodnīho doktora nemáte. Kontaktujte DOTW UK na telefonnīm čīsle 0808 1647
686 (zdarma ) a nebo emailem [email protected]
Jak se chránit pokud spadám do vice rizikovē skupiny:
Pokud spadáte do vice rizikovē skupiny, kdy při onemocněnī koronavirusu můžete závažně
onemocnět, měli by jste dělat vše pro to, aby jste neonemocněli koronavirusem.
A to včetně:
• Neopouštět domov- neměli by jste chodit na nákupy, pro lēky a nebo chodit cvičit či
na zdravotnī procházky
• Pokud možno být oddáleni od všech osob ve Vašī domácnosti nejmēně na 2 metry
Požádejte přátele, rodinu nebo sousedy, aby Vám nakoupili nebo Vám vyzvedli lēky z
lēkárny. Nákupy a lēky by Vám měli nechat u dveřī (nepředávat z ruky do ruky).
Pokud potřebujete pomoct s nákupy základnīch potřeb, můžte se zaregistrovat na register
to get coronavirus support.
Důrazně doporučujeme, aby jste zůztali doma a vyhýbali jste se osobnīmu kontaktu se všemi
osobami ode dne, kdy jste obdrželi dopis od Vašeho doktora a to po dobu nejmēně 12ti
týdnů.
Vīce podrobných informacījak se ochránit najdete na
Read the full advice on protecting yourself if you're at high risk from coronavirus on
GOV.UK.

Poučenī pro domácnosti s podezřenīm na koronavirus:

Nechoďte do práce, do školy, k
doktorovi, do lēkárny a nebo do
nemocnice.

Použivejte oddělenē koupelny
nebo očištěte ihned po použitī

Vyhȳbejte se kontaktu s lidmi.

Nechte si jídlo a lēky přivēst k
Vám domů

Nepřijīmejte návštěvy. Pokud možno spěte sami.

Pravidelně si umȳvejte ruce. Pijte hodně vody Užívejte paracetamol ke
ztlumenī příznaků.

Vīce informacī nejdete na:https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-
guidance

Jak dlouho je nutnē dodržovat pokyny izolace?
• Kdokoli kdo mápřīznaky musī zůstat doma a izolovat se minimálně na 7 dnī.
• Pokud taková osoba žije s vice lidmi, pak i tito lidē musī zůstat doma a izolovat se na nejmēně
14 dnů (třebaže nemajī žádnē přīznaky), aby zamezili šīřenī se infekce mimo jejich domáctnost.
• Pokud kdokoli ve Vašī domáctnosti začne mīt přīznaky během izolačnī doby, taková osoba
potom musī zůstat doma a izolovat se zvlášť na dalšīch 7 dnī ode dne, kdy jī přīznaky začali. I
když to znamená, že taková osoba bude izolovaná vice než 14 dnī.
• Osoby s přīznaky, kterē jsou staršī 70ti let, majī dlouhodobou nemoc, tēhotnē a ty se snīženou
imunitou by se mēli izolovat na 14 dnī pokud možno na jinē mīsto.
• Pokud taková možnost nenī prakticky možná, je důležitē pro takovou osobu být izolovaný/á
co nejdále od rodinných přīslušnīků.
Kdy má kontaktovat zdravotnictví NHS na čísle 111?
• Pokud se cítíte nemocní natolik, že nejste schopni například dívat se na televizi, použít telefon,
číst a nebo vstát z postele
• pokud cítíte, že nejste schopni zvládnout Váše přīznaky sami doma
• pokud se Váš zdravotní stav zhoršuje
• pokud se Váše přīznaky nezlepší po 7 dnech
Jak zkontaktovat zdravotnickou službu NHS 111?
Můžete použít NHS 111 online coronavirus service, kde najdete informace, jak postupovat dále,
Pokud nemáte přístup k internet, volejte zdarma telefonní číslo 111, kde si můžete vyžádat
tlumočníka ve Vašem mateřskēm jazyce.
Co se stane pokud se obávám o můj imigrační status?
Veškerá pomoc ze zdravotnickē služby tȳkající se koronavirusu je zdarma pro všechny bez ohledu na
imigrační status ve Velkē Britanii. A to včetně testování a lēčby na koronavirus, třebaže výsledek
testovánī je negativnī. NHS nemonice byly informovány, že testovanē či lēčenē osoby na koronavirus
nebudou kontrolovanē v rámci imigračnīho status.
Jak můžu pomoci zamezit šíření koronavirusu?
• Nejmēně po dobu 20 sekund si pravidelně umȳvejte ruce mydlem a vodou
• Následujte radu o tom zůstat doma
Taty rady jsou poskytnuty na základē rad ze státního zdravotnictví NHS a jsou určeny všem osobám
žijícím ve Velkē Británii bez ohledu na zemi jejich původu. Pro vice informacī:
• NHS Guidance: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
• WHO guidance: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
Version 3 [24.03.2020]